top of page

Workshop on “Feature Films with a very Low Budget”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ “ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”

5 - 7 December 2014 | 5 - 7 Δεκεμβρίου 2014

Artos Foundation in the Ayioi Omoloyites | Ίδρυμα Άρτος στους Άγιους Ομολογητές

About The Workshop | Σχετικά Με Το Εργαστήρι

The Directors Guild of Cyprus annually organises specialised workshops which aim to inform and educate our members. This year we felt that it is important to concentrate on the production of films with a very low budget. Film financing and the difficulties that come with it has always been a very important topic for us. The economic crisis has made the situation even more difficult since it affected the government grant, which has been our main, and sometimes only, source of funding. However, film production has not stopped in recent years; it continues with independent low-budget productions, which is a positive thing. Today’s reality creates the need to adapt production to new information. Our Guild has been informed of the successful low budget feature film financing program that has been applied to Israel and we consider it important to implement something similar in Cyprus. This will enable, in addition to the films funded by the Cinema Advisory Board of Cyprus with a higher budget, the increase in number of funded feature films, so that there is continuous film production, something very important since the employment of professionals in all areas of production will help create more jobs, more skillful crew and to acquire significant experience in production and directing.

Low Budget Filmmaking – A short outline of the workshop (by Katriel Schory)

The low-budget filmmaking takes into account the technological developments which enables filmmakers to make their films with a relatively low budget. One of the most important elements is the script which is written and is feasible for this type of productions.

 • What is a low budget full-length feature film;

 • Why consider low-budget filmmaking and why promote low-budget filmmaking;

 • Idea / story: finding the right story for this type of film / filmmaking;

 • The development process: writing and developing the right story for the scope of low-budget films (depth vis-à-vis expansion);

 • Setting up the production: the structure, the legal entity, the leading team: Producer, Director, Writer;

 • Casting: Engaging the actors who are willing to accept the conditions of this type of production, prep/rehearsals for how long and how;

 • Locations: Cinematic vision / language, the DOP how early the engagement and the involvement;

 • Production: Super careful and precise pre-production – production – balancing between dreams and means of production;

 • Thinking Editing and Post-production when in Pre-Pre-Production;

 • Distributions, Sales and Festivals;

The above mentioned general points, were well demonstrated with scenes from Israeli low-budget films.  During the workshop we screened the film “Room 514” and discussed / analysed the way it was produced.

On December 7th we showcased the Italian film “Spaghetti Story” (2013) by Ciro de Caro, which has had huge festival and commercial success. The director talked to us via Skype, about his film and the extremely interesting and creative way he promoted it!

We then hosted the director and producer George Georgopoulos from Greece, who screened his film “Tungsten” (2011), a film which participated in several international festivals. A discussion followed about the conditions of production, the script, the promotion and the progress of the film.

Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου διοργανώνει κάθε χρόνο εξειδικευμένα εργαστήρια τα οποία στοχεύουν στην ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών μας. Αυτή τη φορά θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην παραγωγή ταινιών με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Η δυσκολία  χρηματοδότησης ταινιών ήταν ένα θέμα που μας απασχολούσε πάντα. Η οικονομική κρίση έχει δυσκολέψει τη κατάσταση ακόμα πιο πολύ αφού επηρέασε και την κρατική επιχορήγηση που αποτελεί τον βασικό και κάποτε μοναδικό πόρο χρηματοδότησης μας. Το θετικό είναι ότι η παραγωγή ταινιών δεν έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζεται με ανεξάρτητες παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού. Η σημερινή πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής της παραγωγής σε νέα δεδομένα. Η ΕΣΚ έχει ενημερωθεί για το επιτυχημένο πρόγραμμα χρηματοδότησης ταινιών μεγάλου μήκους με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό που έχει εφαρμοστεί στο Ισραήλ και θεωρούμε σημαντικό να εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο και στην Κύπρο. Αυτό θα μας δώσει  την δυνατότητα, πέραν των ταινιών που χρηματοδοτούνται από την ΣΕΚΙΝ με ψηλότερο προϋπολογισμό, να επιχορηγούνται περισσότερες ταινίες μεγάλου μήκους, ώστε να υπάρχει συνεχόμενη παραγωγή ταινιών πράγμα πολύ σημαντικό αφού η απασχόληση των επαγγελματιών του χώρου σε όλους τους τομείς θα συμβάλει στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού και στην απόκτηση σημαντικής πείρας στον τομέα της παραγωγής και της σκηνοθεσίας.

Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου διοργάνωσε ένα τριήμερο Εργαστήρι με θέμα τις “Ταινίες Μεγάλου Μήκους Πολύ Χαμηλού Προϋπολογισμού” στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2014 στο Ίδρυμα Άρτος στους Άγιους Ομολογητές στην Λευκωσία.

Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου μίλησε ο Δ/ντής του Κέντρου Κινηματογράφου του Ισραήλ Katriel Schory παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τους γι’ αυτές τις ταινίες.

“Ταινίες Μεγάλου Μήκους Πολύ Χαμηλού Προϋπολογισμού”– μια σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου (από τον Katriel Schory)

Η παραγωγή ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπει στους δημιουργούς να κάνουν ταινίες με σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι το σενάριο το οποίο είναι γραμμένο και εφικτό γι’ αυτό τον τύπο παραγωγής.

 • Τι είναι η χαμηλού προϋπολογισμού μεγάλου μήκους ταινία

 • Γιατί να κάνουμε μια ταινία χαμηλού προϋπολογισμού και γιατί να προωθήσουμε την παραγωγή ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού

 • Ιδέα / ιστορία: πως να βρεθεί η σωστή ιστορία γι’ αυτό το είδος της ταινίας

 • Η διαδικασία ανάπτυξης: γραφή και ανάπτυξη της σωστής ιστορίας για το πεδίο εφαρμογής των ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού (depth vis-à-vis expansion)

 • Οργάνωση παραγωγής: η δομή, το νομικό πρόσωπο, η ηγετική ομάδα: Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος

 • Casting: η εξεύρεση ηθοποιών οι οποίοι να είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν τους όρους αυτού του τύπου παραγωγής, προετοιμασίας / πρόβες για πόσο καιρό και πως

 • Χώροι Κινηματογράφησης: κινηματογραφικό όραμα / γλώσσα, πόσο νωρίς η εμπλοκή / συμμετοχή του Διευθυντή Φωτογραφίας

 • Παραγωγή: πολύ προσεκτιή και ακριβής προ-παραγωγή – παραγωγή – εξισορρόπηση μεταξύ των ονείρων και των μέσων παραγωγής

 • Σκέψη για Μοντάζ και μετα-παραγωγή όταν βρισκόμαστε στο στάδιο προ-προ-παραγωγής

 • Διανομή, Πωλήσεις και Φεστιβάλ

Όλα τα πιο πάνω σημεία παρουσιάστηκαν με παραδείγματα και σκηνές από τις Ισραηλινές ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου προβλήθηκε η ταινία “Room 514” και ακολούθησε συζήτηση / ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκε.

Στις 7 Δεκεμβρίου ολοκληρώσαμε το εργαστήρι με επιτυχημένα παραδείγματα ταινιών μεγάλου μήκους χαμηλού προϋπολογισμού.

Προβάλαμε την Ιταλική ταινία “Spaghetti Story” (2013) του Ciro de Caro, η οποία εκτός από φεστιβαλική είχε και τεράστια εμπορική επιτυχία. Ο σκηνοθέτης μας μίλησε, μέσω Skype, για την ταινία του και τον άκρως ενδιαφέρον και δημιουργικό τρόπο προώθησης της!

bottom of page