top of page
Αναζήτηση

Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματοδότηση


Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους

Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)


Το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού

ανακοινώνει ότι το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)

προκηρύσσει διαγωνισμό, ανάμεσα στις χώρες-μέλη του, για χρηματοδότηση

Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους (development). Το

Δίκτυο, στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο

του 2023, θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει

τις καλύτερες για χρηματοδότηση.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις για Ταινίες Μεγάλου Μήκους

ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, με στόχο την προβολή σε αίθουσες

κινηματογράφου. Οι προτάσεις πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμπαραγωγών

μεταξύ δύο τουλάχιστον παραγωγών από δύο κράτη-μέλη του

Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα,

Σερβία, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο,

Κόσοβο, Ρουμανία, Βουλγαρία). Η συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών από

άλλες χώρες δεν αποκλείεται. Η απόδειξη της συμμετοχής συμπαραγωγών θα

πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμφωνιών ή τουλάχιστον προσυμφώνων

μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στο σχέδιο. Οι φάκελοι που

υποβάλλονται, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εντεταλμένου

παραγωγού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου, οι οποίοι να προέρχονται και οι

τρεις από κράτη-μέλη του Δικτύου.

 Καθώς προχωρά η διαδικασία, τα σχέδια ανάπτυξης που υποβάλλονται,

πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν την τελική μορφή συμπαραγωγής, τηρουμένων

των γενικών αρχών και όρων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση

για τις Συμπαραγωγές.

 Οι καλλιτεχνικοί και εμπορικοί παράγοντες της ταινίας θα πρέπει, εφόσον

προχωρήσει η παραγωγή, να προέρχονται κατά το μέγιστο δυνατό, από τα

κράτη-μέλη του Δικτύου.

 Οι αιτήσεις κατατίθενται από τον παραγωγό στη χώρα του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των σχεδίων και η επιλογή εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν, θα γίνει

από τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του Δικτύου.


2


Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 Δυναμική που παρουσιάζει η δραματουργική προσέγγιση,

 Δραματουργική ακεραιότητα του σεναρίου,

 Καλλιτεχνικές προοπτικές του σχεδίου,

 Εμπορικές προοπτικές του σχεδίου,

 Αναγνώριση που έχουν λάβει τα προηγούμενα έργα της καλλιτεχνικής ομάδας

(σεναριογράφος και σκηνοθέτης) από τους κριτικούς, το κοινό και τα

φεστιβάλ,

 Απόδειξη της χρηματοδότησης που τυχόν έχει εξασφαλίσει η παραγωγή,

 Πληρότητα του στρατηγικού σχεδίου που έχει εκπονήσει ο εκτελεστικός

παραγωγός, αναφορικά με τη διαχείριση και προώθηση του σχεδίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

Δύο δεμένα πανομοιότυπα αντίγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από τους

αιτητές, μέχρι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, σε δύο πανομοιότυπους

φακέλους, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού, υπόψη

του κου Διομήδη Νικήτα ή της κας Έλενας Χριστοδουλίδου (Κτήριο Τμήματος

Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιφιγένειας 27, Ακρόπολις 2007,

Λευκωσία, Γραφεία 110 (1 ος όροφος) και 403 (4 ος όροφος), Τηλ: 22809811,

22809812 και 22809846). O φάκελος (βλ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) πρέπει να σταλεί, επίσης, στην ηλεκτρονική

διεύθυνση cypruscinema.gov@cytanet.com.cy σε ένα ενιαίο PDF αρχείο.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη τεκμηρίωση:

 Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης,

 Βιογραφικό σημείωμα του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, του παραγωγού

και της εταιρείας παραγωγής,

 Σύνοψη ελληνικά -αγγλικά (2 σελίδες),

 Εκτεταμένη περίληψη/treatment ελληνικά - αγγλικά (περίπου 10-15 σελίδες),

 Ένα αντίγραφο του πλήρους σεναρίου ελληνικά αγγλικά,

 Δήλωση προθέσεων αναφορικά με τις καλλιτεχνικές και εμπορικές

προοπτικές του σχεδίου, η οποία να συντάσσεται από κοινού από τον

σκηνοθέτη και τον παραγωγό,

 Στρατηγική διαχείρισης και μάρκετινγκ του σχεδίου από τον παραγωγό (μέχρι

3 σελίδες),

 Αναλυτικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει

έξοδα, τα οποία σχετίζονται με το σχέδιο, άμεσα και συγκεκριμένα.

 Περίληψη του προϋπολογισμού παραγωγής και ανάλυση προϋπολογισμού

για κάθε συμπαραγωγό,

 Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, η οποία κρίνεται χρήσιμη για την αξιολόγηση

του σχεδίου.

Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται συνήθως από €6.000-€10.000 και θα

εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες του Δικτύου.

Η σύνοψη, η εκτεταμένη περίληψη και το σενάριο πρέπει να είναι γραμμένες στην

αγγλική και ελληνική γλώσσα. Η υπόλοιπη τεκμηρίωση πρέπει να είναι γραμμένη

στην αγγλική γλώσσα.


3

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα για αίτηση συμμετοχής και

τον πλήρη κανονισμό από την ιστοσελίδα http://www.filmingincyprus.gov.cy

(ανακοινώσεις) ή/και επικοινωνώντας με τo Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου

Πολιτισμού (τηλ. 22809811, 22809812 και 22809846 και email:

cypruscinema.gov@cytanet.com.cy


ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΝΣΠ

7 Ιουλίου 2023ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Χρηματοδότηση Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους

Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)

Το Yυφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το Κινηματογραφικό Δίκτυο

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) προκηρύσσει διαγωνισμό, ανάμεσα στις

χώρες-μέλη του, για χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών

Μεγάλου Μήκους (development). Το Δίκτυο, στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του

που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2023, θα εξετάσει τις προτάσεις που

θα υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις καλύτερες για χρηματοδότηση.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις για Ταινίες Μεγάλου Μήκους

ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, με στόχο την προβολή σε αίθουσες

κινηματογράφου. Οι προτάσεις πρέπει να είναι υπό τη μορφή

συμπαραγωγών μεταξύ δύο τουλάχιστον παραγωγών από δύο κράτη-

μέλη του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος,

Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία,

Βουλγαρία). Η συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών από άλλες χώρες δεν

αποκλείεται. Η απόδειξη της συμμετοχής συμπαραγωγών θα πρέπει να

είναι υπό τη μορφή συμφωνιών ή τουλάχιστον προσυμφώνων μεταξύ των

μερών που εμπλέκονται στο σχέδιο. Οι φάκελοι που υποβάλλονται,

πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εντεταλμένου παραγωγού,

σκηνοθέτη και σεναριογράφου, οι οποίοι να προέρχονται και οι τρεις από

κράτη-μέλη του Δικτύου.

 Καθώς προχωρά η διαδικασία, τα σχέδια ανάπτυξης που υποβάλλονται,

πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν την τελική μορφή συμπαραγωγής,

τηρουμένων των γενικών αρχών και όρων που προβλέπονται στην

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Συμπαραγωγές.

 Οι καλλιτεχνικοί και εμπορικοί παράγοντες της ταινίας θα πρέπει, εφόσον

προχωρήσει η παραγωγή, να προέρχονται κατά το μέγιστο δυνατό, από

τα κράτη-μέλη του Δικτύου.

 Προτάσεις που απορρίφθηκαν κατά την πρώτη αξιολόγησή τους από τα

Εθνικά Κέντρα Κινηματογράφου ή κατά την αξιολόγησή τους από τη

Γενική Συνέλευση του SEE, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση


2

χρηματοδότησης για μία ακόμη φορά και μόνο κατά την αμέσως επόμενη

περίοδο εάν δεν έχουν αρχίσει ακόμη τα γυρίσματα. Σε αυτή την

περίπτωση η νέα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σημειώσεις που

θα προσδιορίζουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στο σχέδιο μετά την πρώτη

αίτηση χρηματοδότησης.

 Οι αιτήσεις κατατίθενται από τον παραγωγό στη χώρα του.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των σχεδίων και η επιλογή εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν, θα

γίνει από τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του Δικτύου.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 Δυναμική που παρουσιάζει η δραματουργική προσέγγιση,

 Δραματουργική ακεραιότητα του σεναρίου,

 Καλλιτεχνικές προοπτικές του σχεδίου,

 Εμπορικές προοπτικές του σχεδίου,

 Αναγνώριση που έχουν λάβει τα προηγούμενα έργα της καλλιτεχνικής

ομάδας (σεναριογράφος και σκηνοθέτης) από τους κριτικούς, το κοινό και

τα φεστιβάλ,

 Απόδειξη της χρηματοδότησης που τυχόν έχει εξασφαλίσει η παραγωγή,

 Πληρότητα του στρατηγικού σχεδίου που έχει εκπονήσει ο εκτελεστικός

παραγωγός, αναφορικά με τη διαχείριση και προώθηση του σχεδίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι κύπριοι παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 Δύο δεμένα πανομοιότυπα αντίγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από

τους αιτητές, μέχρι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, σε δύο

πανομοιότυπους φακέλους, στο Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου

Πολιτισμού του Yφυπουργείου Πολιτισμού, υπόψη κου Διομήδη Νικήτα ή

κας Έλενας Χριστοδουλίδου (Τμήμα Σύγχρονου και Νεότερου Πολιτισμού,

Ιφιγένειας 27, Ακρόπολις 2007, Λευκωσία, Γραφεία 110 (1 ος όροφος) και

403 (4 ος Όροφος), Τηλ: 22809811, 22809812 και 22809846). O φάκελος

(βλ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) πρέπει να

σταλεί, επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

cypruscinema.gov@cytanet.com.cy σε ένα ενιαίο PDF αρχείο.

 Ο εκπρόσωπος κάθε χώρας συγκεντρώνει τις προτάσεις των υποψηφίων

που έχουν υποβληθεί από τους επαγγελματίες στη χώρα του, και

προβαίνει σε μια προεπιλογή, εφαρμόζοντας τα κριτήρια των παρόντων

κανόνων και κανονισμών. Ο εκπρόσωπος μπορεί να προεπιλέξει μέχρι και

δύο σχέδια ανά περίοδο υποβολής. Επίσης, μπορεί να συζητήσει για τη

διαδικασία προεπιλογής με άλλους εκπροσώπους χωρών του Δικτύου,

που εμπλέκονται στην πρόταση ως συμπαραγωγοί.

 Η επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν, λαμβάνει χώρα

κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με μυστική ψηφοφορία και με τον

ακόλουθο τρόπο:

1. Ο κάθε εκπρόσωπος δίνει μόνο θετική ψήφο, ψηφίζοντας τα

επτά επικρατέστερα, κατά την άποψή του, σχέδια.


3

2. Στη βάση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, καταρτίζεται

κατάλογος με τα επικρατέστερα σχέδια, σύμφωνα με τον αριθμό

των ψήφων που έχει λάβει το καθένα.

3. Τα δύο επόμενα σχέδια, σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων

που έχουν λάβει, προστίθενται στον κατάλογο ως

αναπληρωματικά, προς αντικατάσταση οποιωνδήποτε σχεδίων

εγκριθούν, αλλά δεν υλοποιηθούν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη τεκμηρίωση:

 Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης,

 Βιογραφικό σημείωμα του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, του

παραγωγού και της εταιρείας παραγωγής,

 Σύνοψη ελληνικά/αγγλικά (2 σελίδες),

 Εκτεταμένη περίληψη/treatment ελληνικά/αγγλικά (περίπου 10-15

σελίδες),

 Ένα αντίγραφο του πλήρους σεναρίου ελληνικά/αγγλικά,

 Δήλωση προθέσεων αναφορικά με τις καλλιτεχνικές και εμπορικές

προοπτικές του σχεδίου, η οποία να συντάσσεται από κοινού από τον

σκηνοθέτη και τον παραγωγό,

 Στρατηγική διαχείρισης και μάρκετινγκ του σχεδίου από τον παραγωγό

(μέχρι 3 σελίδες),

 Αναλυτικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανάπτυξης, που θα

περιλαμβάνει έξοδα, τα οποία σχετίζονται με το σχέδιο, άμεσα και

συγκεκριμένα,

 Περίληψη του προϋπολογισμού παραγωγής και ανάλυση

προϋπολογισμού για κάθε συμπαραγωγό,

 Σημειώσεις που να προσδιορίζουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην

πρόταση μετά την πρώτη αίτηση χρηματοδότησης στη περίπτωση που

αυτή έχει απορριφθεί κατά την πρώτη αξιολόγησή της από τα Εθνικά

Κέντρα Κινηματογράφου ή κατά την αξιολόγησή της από τη Γενική

Συνέλευση του Δικτύου.

 Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, η οποία κρίνεται χρήσιμη για την

αξιολόγηση του σχεδίου.

Η σύνοψη, η εκτεταμένη περίληψη και το σενάριο πρέπει να είναι γραμμένες

στην αγγλική και ελληνική. Η υπόλοιπη τεκμηρίωση πρέπει να είναι γραμμένη

στην αγγλική γλώσσα.

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο παραγωγός δεν υποχρεούται να επιστρέψει τη χρηματοδότηση. Οφείλει να

μεριμνήσει όπως το όνομα του Δικτύου αναφέρεται στους τίτλους της ταινίας και

σε όλο το έντυπο υλικό, σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα, και σε όλο το υλικό

που συνοδεύει το σχέδιο ή το μελλοντικό έργο.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 Συμφωνητικό έγγραφο θα συνυπογραφεί από το Δίκτυο και τους

δικαιούχους. Για κάθε πρόταση που χρηματοδοτείται, ως δικαιούχοι


4

θεωρούνται ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός. Και οι

τρεις θα συνυπογράψουν και θα είναι από κοινού υπεύθυνοι, υπόλογοι

και, συνεπώς, υπόχρεοι όπως εργαστούν μαζί για την επιτυχία του

σχεδίου. Δεν επιτρέπεται όπως οι τρεις αυτές ιδιότητες εκπροσωπηθούν

από ένα και μόνο πρόσωπο. Στην περίπτωση όπου ο σεναριογράφος και

ο σκηνοθέτης είναι το ίδιο πρόσωπο, προβλέπεται εξαίρεση.

 Ο εντεταλμένος παραγωγός της πρότασης είναι υπεύθυνος και υπόλογος

στο Δίκτυο για τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της

συμφωνίας.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

Α΄ Δόση (30%): 20 μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Β΄ Δόση (30%): Μετά την υποβολή από τον παραγωγό έκθεσης, στην οποία

θα περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης της πρότασης. Θα

πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να αποδεικνύουν

τα αποτελέσματα κατά τους 4 πρώτους μήνες μετά την

έγκριση της χρηματοδότησης


Γ΄ Δόση (40%): Μετά την υποβολή από τον παραγωγό έκθεσης που να

συνοδεύεται από τεκμηριωμένες αποδείξεις για τη

χρηματοδότηση, η οποία εξασφαλίστηκε για την παραγωγή

της ταινίας. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι

ικανοποιητικά, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφανθεί

κατά πόσο θα καταβληθεί ή θα ακυρωθεί η γ’ και τελευταία

δόση.


Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από €6.000- €10.000 και θα εξαρτηθεί από

τις οικονομικές δυνατότητες του Δικτύου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή και πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στα

τηλέφωνα 22809811, 22809812 και 22809846.


ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

7 Ιουλίου 2022

10 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page